Home - Brecon Beacons Webcasting

Webcast overview 

Welcome 

The Brecon Beacons National Park Authority now webcast a range of meetings. We believe this helps make us more accountable to local residents and businesses and allows members of the public to better understand our decision making process.

 

What is a webcast? 

A webcast is a transmission of audio and video over the Internet, rather like a television programme, enabling you to watch meetings live from the comfort of your own home on your computer. If you miss the live broadcast of a meeting, a full recording of it will be available online within 48 hours of a meeting finishing and this can be viewed at any time up to 12 months after the date of broadcast.

 

How do I use this site?

The panel on the right of this screen displays details of forthcoming webcast events and also gives you access to recordings of our most recent webcasts. Simply click on the link which interests you to be taken to that recording. You can find older webcasts in our webcast library

While you are watching a live webcast, bear in mind that you can check out any presentation slides, related links and speaker profiles.  Also, when watching an archived webcast, you can use the index points to easily go to a specific agenda item or speaker.

 

How can I embed a webcast on my site? 

You can easily embed our webcasts on your own website (although note that this does not work on wordpress.com sites). Simply open the webcast's player window, click the ‘Share’ button beneath the video, select 'Embed on your site', select 'Video', check your preferred options, then copy and paste the HTML embed code.

 

For forthcoming webcasts the player window becomes available on this page on the day of the webcast, just click the link to open the player and follow the instructions.

For archived webcasts you can choose the point in the webcast at which you want the embed to start.  To do this, either enter a start time under 'Options' or click on the ‘Share’ button next to the relevant agenda item.

 

What if I am having problems viewing webcasts? 

See the Help and FAQ section.

 


Copyright notice 

All webcast footage is the copyright of the Brecon Beacons National Park Authority (BBNPA).  Webcasts for which we have provided the embed code can be hosted in full on another website.  However, you are not permitted to download footage nor upload it (in part or in full) to another website without the written permission of BBNPA.  Please be aware that video sharing websites (e.g. YouTube, Google Video) state in their terms and conditions that you must be the copyright owner and have the permission of all those involved in order to upload videos.

 


 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwe-ddarlledu nifer o gyfarfodydd. Credwn fod hyn yn ein gwneud yn fwy atebol i drigolion a busnesau lleol ac yn galluogi aelodau o’r cyhoedd i ddeall ein proses o wneud penderfyniadau yn well.

 

Beth yw gwe-ddarllediad?

Trosglwyddiad dros y rhyngrwyd yw gwe-ddarllediad sydd yn cynnwyd sain a lluniau, tebyg i rhaglen deledu, sydd yn eich galluogi i wylio cyfarfodydd yn fyw ar eich cyfrifiadur o gysur eich cartref. Petaech yn methu darllediad byw y cyfarfod, bydd recordiad llawr ohonno ar lein o fewn 48 awr i ddiwedd y cyfarfod a gellir gwylio hwn hyd at 12 mis o dyddiad y darllediad.

 

Sut wyf yn defnyddio’r safle?

Mae’r banel ar ochr dde y sgrîn yn dangos manylion y gwe-ddarllediadau nesaf ac hefyd yn rhoi mynediad i recordiadau o’r gwe-ddarllediadau mwyaf diweddar. Cliciwch ar y cyswllt sydd yn eich diddori i ddechrau y recordiad. Mae hen gwe-ddarllediadau ar gael yn ein llyfrgell gwe-ddarllediadau.

Pan fyddwch yn gwylio gwe-ddarllediad byw, cofiwch y gallwch weld unrhyw sleidiau a gyflwynwyd, cysylltiadau perthnasol a proffil y siaradwyr. Hefyd, pan yn gwylio hen gwe-ddarllediad, gallwch ddefnyddio pwyntiau mynegai i neidio i eitem agenda neu siaradwr penodol.

Darllenwch y cyfarwyddiadau defnyddio chwaraewr gwe-ddarllediadau i ddysgu sut i wneud y mwyaf o’r nodweddiadau hyn ac eraill, yn cynnwys rhannu a phlannu.

 

Sut y gallaf blannu gwe-ddarllediad ar fy safle?

Gallwch blannu ein gwe-ddarllediadau yn hawdd ar eich gwefan (ond nodwch nad yw hyn yn gweithio ar safleoedd wordpress.com). Agorwch ffenestr y chwaraewr gwe-ddarllediadau, cliciwch ar y botwm ‘Rhannu’ o dan y darllediad, dewiswch ‘Plannwch ar eich gwefan’, dewiswch ‘Fideo’, gwiriwch eich dewisiadau, ac yna copiwch a gludiwch y côd plannu HTML.

 

Pan fydd gwe-ddarllediadau yn y dyfodol bydd ffenestr y chwaraewr gwe-ddarllediadau ar gael ar y dudalen yma ar ddiwrnod y gwe-ddarllediad, cliciwch y cyswllt i agor y chwaraewr a dilwynwch y cyfarwyddiadau.

Gyda hen gwe-ddarllediadau gallwch ddewis y pwynt yn y gwe-ddarllediad lle dymunwch y planiad i ddechrau, i wneud hyn, dewiswch amser dechrau o dan ‘Dewisiadau’ neu cliciwch ar y botwn ‘Rhannu’ ger yr eitem berthnasol ar yr agenda.

 

Os oes gennyf broblem yn gwilio gwe-ddarllediadau?

Gwelwch yr adran Cymorth a Cwestiynau Cyffredin

 


Rhybudd hawlfraint

 

Mae cynnwys pob gwe-ddarllediad yn hawlfraint Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB). Gall gwe-ddarllediadau lle yr ydym wedi darparu côd plannu ymddangos yn llawn ar wefannau eraill. Er hynny, nid oes hawl llwytho darllediadau i fyny neu i lawr (yn llawn neu mewn rhan) i wefan arall heb hawl ysgrifennedig APCBB. Nodwch, os gwelwch yn dda fod gwefannau rhannu (e.e. YouTube, Google Video) yn datgan yn eu termau ac amodau fod yn rhaid i chwi berchnogi’r hawlfraint a fod ganddoch hawl pob un sydd yn gysylltiedig cyn llwytho darllediadau i fyny.

Subscribe 

Subscribe to be notified by email about upcoming webcasts that matter to you.